Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości.

W naszym przedszkolu program zajęć z j. angielskiego uzupełnia Podstawę Programową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. dla przedszkoli.

Poniższa tabela ilustruje przykłady realizacji powyższych celów wychowania przedszkolnego na zajęciach z języka angielskiego:

Cele wychowania przedszkolnego (Zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17))

 

Realizacja celów na zajęciach języka angielskiego

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

uczenie się uprzejmego zwracania się do innych, pozdrawiania się i pomagania sobie wzajemnie, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, słuchanie opowiadań i analiza zachowań postaci z historyjek i bajek

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

stawianie dzieci w sytuacjach, w których muszą poradzić sobie z komunikacją w innym języku, stosowanie w zabawach i grach elementu współzawodnictwa

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

praca w grupach, wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej

i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

praca w parach, wspólne rozwiązywanie zadań, kształtowanie wzajemnego szacunku, stymulowanie zdrowego współzawodnictwa podczas gier językowych

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

nauczanie treści prozdrowotnych, gry i zabawy ruchowe

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

nauczanie treści przyrodniczych i społecznych, rozbudzanie wrażliwości wobec rówieśników z innych krajów, prowadzenie grupowych dyskusji, w których każde dziecko może wyrazić swoje zdanie

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

śpiewanie i pląsanie, zabawy rytmiczne, wierszyki i rymowanki, elementy dramy; rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanki itp.

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

kształtowanie szacunku wobec innych ludzi i tolerancji wobec innych kultur, refleksja nad tożsamością narodową

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych, zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stymulowanie samodzielności w prostych pracach plastycznych, wykorzystanie najnowszych technologii w nauczaniu

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności należących do tzw. kodu werbalnego, opierającego się na słowie. Są nimi słuchanie i mówienie.

W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji.

Dziecko kończące przedszkole w zakresie rozumienia ze słuchu:

  • potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego;

  • rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie, werbalnie lub pozawerbalnie, na nie reaguje;

  • rozumie poznane słowa

  • rozpoznaje piosenki, wierszyki i rymowanki;

  • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że w nauczaniu małych dzieci nadrzędną rolę przypisuje się rozumieniu ze słuchu; nie należy zmuszać dzieci do mówienia, respektując potrzebny im okres ciszy.

Dziecko kończące przedszkole w zakresie umiejętności mówienia:

  • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

  • powtarza proste zwroty często używane w klasie

  • recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;

  • odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach.

– przestrzega obowiązujących reguł

– umie się przedstawić w języku angielskim

2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Dziecko:

– zwraca się do rozmówcy, zwracając uwagę na poprawną wymowę

– dostosowuje ton głosu do sytuacji

– uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe informacje

3. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko:

– poznaje zasady zdrowego odżywiania

– rozwija swoją sprawność fizyczną

4. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko:

– poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, m.in. kolory świateł drogowych

5. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. Dziecko:

– odgrywa rolę w zabawach parateatralnych

6. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Dziecko:

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

– chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach

7. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. Dziecko:

– umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Dziecko:

– rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla różnych pór roku

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Dziecko:

– wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Dziecko:

– liczy obiekty

– rozróżnia stronę lewą od prawej

– zna stałe następstwo dni tygodnia, miesięcy, pór roku

11. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Dziecko:

– doskonali sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową

Ponadto, należy podkreślić, że podczas zajęć języka angielskiego, dziecko:

– kształtuje umiejętności:

– pracy w grupie

– wspólnego działania w celu osiągnięcia sukcesu

– przestrzegania zasad gry i postępowania

– podejmowania decyzji

– dzielenia się z innymi

– uczy się tolerancji wobec odmiennego wyglądu, zachowań, upodobań, zwyczajów i kultur

– buduje szacunek wobec ludzi, przyrody, zwierząt i przedmiotów

– uczy się podstawowych zachowań społecznych.