Cel główny projektu:

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Łopuszno poprzez wygenerowanie 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College” ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2019r dla 15dz., rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne zarówno dzieci z nowoutworzonych miejsc jak i istniejących w Przedszkolu. Głównym elementem projektu będą działania na rzecz podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia poprzez stworzenie warunków powszechnego dostępu dzieci z obszarów wiejskich do edukacji już od najwcześniejszych etapów wychowania i kształcenia- edukacji przedszkolnej. Zapewnienie dostępu dzieciom w wieku 3-6 lat do przedszkola przyczyni się do wczesnej identyfikacji i eliminacji problemów rozwojowych. Pobudzi aktywność poznawczą dzieci i przygotuje je do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Objęcie wsparciem nowych 15 dz. i obecnych 49(17K/32M) przyczyni się do zwiększenia wskaźnika upowszechnienia opieki przedszkolnej na terenie gminy Łopuszno. Realizacja zadań projektowych pozwoli zapewnić godne miejsce opieki nad dziećmi, a rodzicom stworzyć możliwość powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

Opis projektu:

Projekt „Kolorowe przedszkole” kierowany jest do dz.3-5 letnich zamieszkujących na terenie woj. świętokrzyskiego. Realizacja projektu odbywać się będzie w NNPI „ Mini College” w Łopusznie, ul. Włoszczowska 10 w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wygenerowanie 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych, które będą dotyczyły również 49 dz.(17K/32M) już uczęszczających do NNPI „ Mini College” w Łopusznie a wykazujących potrzebę wsparcia na różnych płaszczyznach swojego rozwoju w tym zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Planowane są zajęcia dodatkowe: Integracja Sensoryczna, logorytmika, bajkoterapia, arteterapia, kinezyterapia, Zumba Kids oraz wydarzenia artystyczno-kulturalne takie jak: warsztaty teatralne połączone ze spektaklami, audycje Filharmonii Świętokrzyskiej. Baza przedszkola wzbogaci się o dodatkowe wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, oraz wielofunkcyjne zabawki na plac zabaw. Zatrudniony zostanie dodatkowy personel. Planowane zadania i działania nie spowodują zmniejszenia działań prowadzonych dotychczas ani też nie były finansowane od co najmniej 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie przez NNPI w Łopusznie. Wnioskodawca utrzyma wygenerowane miejsca przez okres min. 2 lat po zakończeniu projektu, a zakupione środki trwałe przez okres 5 lat wykorzysta do prowadzenia bieżącej działalności przedszkola. Budżet projektu zamyka się w kwocie 703 408,98 zł. Wnioskodawca zabezpiecza na realizację projektu wkład własny w wysokości 112035,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 591373,98 zł.

Zapytania Ofertowe:

Informacja o wynikach zapytania ofertowego – tablice dwustronne, bazy
zapytanie ofertowe – tablice dwustronne
icon pdf zapytanie ofertowe – catering
   
icon pdf zapytanie ofertowe – wyposażenie placu zabaw
icon pdf  zapytanie ofertowe – wyposażenie sali Integracji sensorycznej
icon pdf  zapytanie ofertowe – zakup artykułów biurowych i pomocy zużywalnych
icon pdf zapytanie ofertowe – zakup mebli i wyposażenia
icon pdf zapytanie ofertowe – zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
icon pdf zapytanie ofertowe sprzet elektroniczny i RTV.pdf
icon pdf Unieważnienie zapytań ofertowych z dn. 20-08-2018
W dniu 07.09.2018 Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia. 
Modyfikacja dotyczy załącznika nr 3 a – opis zadania 1. Zmianie uległ szczegółowy przedmiot zamówienia.
icon pdf Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na artykuły biurowe i zużywalne.pdf
icon pdf Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na sprzęt elektroniczny i RTV.pdf
icon pdf Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na usługi cateringowe
   
icon doc Zakup z dostawą i montażem wyposażenia przedszkola na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe przedszkole”
icon doc  – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx
icon doc  – Załącznik nr 2 Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych lub osobowych.docx
icon doc  – Załącznik 3a – opis zadanie 1.docx
icon doc  – Załącznik 3b – opis zadanie 2.docx
icon doc  – Załącznik 3c – opis zadanie 3.docx
icon doc  – Załącznik 3d – opis zadanie 4.docx
icon doc  – Załącznik nr 4 Wzór umowy
icon pdf .Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na zakup z dostawa i montażem wyposażenia przedszkola.pdf

pasek ue