lop2

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Łopusznie znajduje się przy ulicy Włoszczowskiej 10. Jest to bardzo nowoczesne, modelowe przedszkole z dużym, dogodnym dla rodziców parkingiem. Parterowy budynek zaprojektowany jako placówka dla najmłodszych, dzięki czemu jest widny, przyjazny niepełnosprawnym i niezwykle bezpieczny. Zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa wyposażenie przedszkola to atestowane i certyfikowane meble, kolorowe i bogato wyposażone sale przedszkolne posiadające sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki. Teren na zewnątrz zabezpieczony jest w automatyczną bramę wjazdową, a plac zabaw wyposażony w bezpieczne i atestowane zabawki i sprzęty dla dzieci. W przedszkolu prowadzone są cztery grupy, razem do przedszkola uczęszcza 70 dzieci. Budynek wyposażony jest w miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę, a także posiadamy w pełni wyposażoną salę do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Nasz sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest wdrożony i realizowany, wyznaczając najwyższe standardy edukacji przedszkolnej.

Nasze przedszkole może poszczycić się wysoko wykwalifikowaną Kadrą Pedagogiczną. Są to nauczycielki, które stawiają na rozwój, pogłębiając swoją wiedzę poprzez studia podyplomowe, szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, różnego rodzaju kursy i warsztaty. Nauczycielki dbają o miłą i serdeczną atmosferę, wspierają się w procesie wychowawczo-dydaktycznym, tworząc sprzyjające warunki dla edukacji i rozwoju dzieci.

W naszym przedszkolu z radością witamy dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło obopólne korzyści. Uczymy dzieci zdrowe tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Naszym celem w obszarze integracji jest tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie i kompensowanie braków i opóźnienia w rozwoju, skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.

Nasze przedszkole odznacza się bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci. Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci korzystają z innowacyjnych zajęć naukowych, języka angielskiego, rytmiki, dogoterapii, zajęć z elementami karate. W ramach dodatkowych zajęć w przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne i dodatkowy kurs języka angielskiego. Przedszkolaki bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem korzystają z tych zajęć. Stawiamy duży nacisk na częste spacery i przebywanie na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie korzystają z organizowanych wyjazdów i wycieczek, np. do teatru, kina, itp. W przedszkolu prowadzona jest specjalistyczna opieka logopedyczna, psychologiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta:

W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi. Dzieci, które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych, organizowanych co roku w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zwiedzają wówczas przedszkole, poznają wychowawców, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.

W każdym półroczu zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, które pozwalają lepiej poznać placówkę, metody pracy nauczycieli, dają możliwość obserwacji swojego dziecka podczas zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej i kontaktów z rówieśnikami.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na realizacji podstawy programowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole, a także realizacji programów autorskich. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w szkole podstawowej.

W Mini College dbamy wspieranie mocnych stron dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych wychowanków, minimalizowanie zaburzeń zachowań, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Przedszkole ściśle współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Oferta przedszkola: 

 • zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEiN,
 • zajęcia naukowe,
 • język angielski każdego dnia,
 • karate,
 • rytmika,
 • dogoterapia,
 • logopedia grupowa, badania przesiewowe,
 • zajęcia karate,
 • warsztaty kulinarne,
 • bajkoterapia,
 • warsztaty malarskie i muzyczne,
 • opieka psychologa,
 • wsparcie specjalistów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy również inne zajęcia dodatkowe np.:

 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • sensoplastyka,
 • lektorat z języków obcych,
 • robotyka,
 • inne

 Realizacja programu „Naukowe przedszkole” – dziecięca ciekawość i potrzeba uczynienia świata bardziej przewidywalnym z pewnością napędza je do badania i wyciągania wniosków z własnych doświadczeń oraz do tworzenia teorii. Jednak pozostawione samym sobie nie są w stanie rozwinąć swojego potencjału. Dzieci potrzebują wskazówek i struktur, które przełożą ich naturalną ekspresyjną ciekawość i aktywność w bardziej naukową. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko wyposażone jest w odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowa, dedykowane do konkretnych zajęć. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat. Efektem realizacji Programu jest wzbogacanie wiedzy o świecie, nabywanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu. Dzieci spontaniczne i aktywnie mają badać i odkrywać rzeczywistość, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

Język angielski każdego dnia – model edukacyjny „English Every Day” wykorzystuje autentyczne materiały dla dzieci uczących się języka angielskiego jako swojego ojczystego oraz zestaw ćwiczeń towarzyszących, których celem głównym jest wzmocnienie umiejętności globalnego rozumienia historyjek obrazkowych wspomaganych dźwiękiem. Ćwiczenia wspomagające zrozumienie historyjek obrazkowych pozwalają dzieciom na pracę z tekstem składającym się z wyrazów dzieciom nieznanym. Proces zrozumienia globalnego wspomaga nauczyciel wykorzystując ilustracje, interaktywne zadania, piosenki, stosowne dźwięki gry i zabawy. Dzięki połączeniu wielu kanałów edukacyjnych, percepcja dzieci przebiega wielokanałowo, angażując je fizycznie i umysłowo w proces kształcenia. Historyjka obrazkowa zawiera morał, który powoduje, że dzieci angażują się emocjonalnie. Przyjazne doświadczenia i codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim w przedszkolu stanowią fundament do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Dogoterapia doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje. Dzieci w sposób naturalny podążają za psem, okazują mu zainteresowanie, to niezawodna formuła przyciągania uwagi przedszkolaków. Dzięki takiej zabawie, realizujemy cele terapii ukierunkowane na indywidualne potrzeby podopiecznych. Zajęcia mają formę pokazów i zabaw, które zachęcają dzieci do aktywnego udziału.  Dla wielu maluchów bliski kontakt z psem jest też nowym, życiowym doświadczeniem. Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów.

Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością.
Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.

Profilaktyka logopedyczna to szereg działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom mowy. Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. Mając na uwadze, że mowa jest aktem ruchowym uwarunkowanym prawidłowym oddychaniem, wykorzystaniem głosu, sprawnością narządów artykulacyjnych oraz sprawnością w zakresie słuchu fonematycznego, gwarantującego odpowiednie brzmienie dźwięków mowy, program został skonstruowany tak, by oscylować przede wszystkim wokół kształtowania i usprawniania właśnie tych umiejętności. Dzieci wdrażane są twórczej aktywności słownej, praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, a wszystko to podczas dobrej zabawy.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Bajkoterapia – pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia dzieciom radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że najmłodszym łatwiej rozumieć świat.

Warsztaty kulinarne – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych, prowadzimy zajęcia na temat zdrowej diety, aby już od najmłodszych lat dzieci wiedziały, jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić aktywny styl życia. Zajęcia kulinarne pozwalają nauczyć dzieci bezpiecznego krojenia warzyw i owoców, wzbudzają ciekawość, poszerzają wiedzę i kreatywność. Przedszkolaki mogą poznawać różne tajemnice kuchni, przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, dotykać, wąchać i smakować, bawić się kolorem i kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię i fantazję.  Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw, a dodatkowo uczą właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. 

Warsztaty plastyczne – budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresję dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, siły sprawczej, przez co staje się zdolne do rozwoju Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę. Poza tym zajęcia plastyczne doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie. Przeżycia pojawiające się w czasie tworzenia mogą być motywacją do podejmowania dalszych wysiłków.

Czesne: 435 zł

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 06:30 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
  kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Dyrektor: mgr Ewa Wąsowicz

 Magister pedagogiki o specjalności Rewalidacja z terapią pedagogiczną Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu), Zarządzanie oświatą (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu) oraz Logopedia ogólna (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiecach). Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Kieruje się wyrozumiałością oraz indywidualnym podejściem do dzieci, co daje jej możliwość aby dostrzec zdolności i atuty każdego z nich.

 

 


Nauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia LipaAbsolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Logopeda: mgr Marzena Satalecka

Mgr filologii polskiej, absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Zawodowy potwierdzający pełne kwalifikacje zawodowe logopedy. Ukończyła I stopień w zakresie Integracji Sensorycznej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów SI.

Ma bogate doświadczenie zawodowe, pracowała w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na stanowisku logopedy w szkole. Dostrzegając potrzebę ciągłego kształcenia uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu logopedii.

W swojej codziennej pracy dąży, aby dzieci odkrywały piękno języka i chciały to piękno wyrażać poprzez poprawną i staranną wymowę.


Nauczyciel: mgr Agnieszka Ciesek

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Magister pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Jej mocne strony  to sumienność, cierpliwość i dokładność. Jest osobą odpowiedzialną i bardzo kreatywną. Kontakt z dziećmi sprawia jej ogromną radość podobnie jak postępy dzieci oraz ich uśmiech na twarzy.

 

 

 


Nauczyciel: mgr Agnieszka Czupryńska

Nauczyciel Agnieszka Czuprynska

Ukończyła studia magisterskie o specjalności Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Kolejny etap kształcenia to studia podyplomowe na kierunku Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Podążanie za spontanicznością dzieci i ich entuzjazmem sprawiły, że praca z nimi stała się nie tylko jej zawodem ale także ogromną pasją.

 

 

 


Paulina SobczykNauczyciel: mgr Paulina Sobczyk

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  w Kielcach oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Swoją wiedzę poszerzyła również o studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej  na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Uwielbia pracę z dziećmi. Sprawia jej ona ogromną radość i codziennie przynosi nowe doświadczenia. W swojej pracy podąża za myślą Beaty Pawlikowskiej:

,,Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały się napracować żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”


Nauczyciel: mgr Ewelina Milcarz

Ewelina Milcarz

Jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła kierunek Pedagogika. Specjalizacja pierwszego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Specjalizacja drugiego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Dzięki licznym praktykom organizowanym przez uczelnię nabyła doświadczenie w pracy z dziećmi. Swoją karierę zawodową rozpoczęła pracą w żłobku. Obecnie wychowawca grupy „Poszukiwaczy” oraz lektor języka francuskiego.

 
 
 
 

 


Zdjęcie Magdaleny SiwakNauczyciel: mgr Magdalena Siwek

Absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Magister pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Dzięki licznym praktykom i warsztatom nabyła cenne doświadczenie w pracy dziećmi. Jej atutami są: wrażliwość, cierpliwość i kreatywne spojrzenie na codzienną pracę. Niezwykle istotne jest dla niej kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci. W pracy z dziećmi kieruje się słowami Janusza Korczaka „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

 


Patrycja Ogonowska zdjęcieNauczyciel: Mgr Patrycja Ogonowska

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na UJK Kielce i WŚ Kielce oraz studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna –WŚ Kielce .Ukończyła kursy: Rozwój Motoryki Małej, Zmysłoterapia – rozwój sensoryczny oraz Bajkoterapię.

Praca z dziećmi to jej pasja dzięki której rozwija swoje skrzydła. W swojej pracy kieruję się mottem: Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako opiekun w Żłobku.

Obecnie wychowawca w grupie Poszukiwaczy.


NauczycielZdjęcie Katarzyny Kotwicy: mgr Katarzyna Kotwica

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła kierunek pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu z grupą dzieci młodszych oraz w pracy w żłobku jako opiekun. 

W pracy z dziećmi skupia się na nauce poprzez zabawę,  troszcząc się o ich prawidłowy rozwój. Stara się być zawsze serdeczna, uśmiechnięta i godna zaufania. Celem jej pracy jest uśmiech każdego dziecka a  praca z  nimi to dla niej źródło zadowolenia i satysfakcji zawodowej.


Katarzyna BełtowskaNauczyciel: mgr Katarzyna Bełtowska

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej , posiada również tytuł licencjata z filologii angielskiej. Studia magisterskie ukończyła na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Posiada także kurs oligofrenopedagogiki. Jest osobą otwartą, spokojną, szczerą i zabawną. Dzięki doświadczeniu zawodowemu, bardzo łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Praca z podopiecznymi sprawia jej ogromną przyjemność. Cały czas stara się rozwijać zawodowo i wdrażać w proces nauczania coraz to nowe pomysły, które owocują rewelacyjnymi osiągnięciami podopiecznych.