Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Kielcach przy ulicy Jurajskiej 1C/U17 na osiedlu Ślichowice.

Przedszkole wprowadza dziecko w nowy, niezwykły świat. Poprzez zabawę rozwija wszechstronnie, stymuluje i kształci. Jest miejscem do poznawania
i doświadczania. Pokazuje, że są inne dzieci i ich zróżnicowane potrzeby, uczy nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, ale także z dorosłymi innymi niż najbliższa rodzina.

Nasza Oferta

W Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College” zapewniamy maluchom profesjonalną opiekę przedszkolną od 6:30 do 17:00.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci:

 • bawią się pięknymi i bezpiecznymi zabawkami w przyjemnych i estetycznych wnętrzach,
 • realizują program nauczania dla przedszkola zatwierdzony przez MEN,
 • codziennie, poprzez zabawę uczą się j. angielskiego – program English Every Day
 • uczestniczą w różnorodnych zajęciach wychowawczo-edukacyjnych:
 • twórczych
 • rytmiczno – tanecznych,
 • relaksacyjnych (muzykoterapia, bajkoterapia),
 • zajęcia rekreacyjne z elementami sztuk walki (Karate Kyokushin),
 • dogoterapii,
 • sesnoplastyce,
 • biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami.

Dodatkowo proponujemy:

 • język angielski z lektorem,
 • zajęcia tenisowe na kortach,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z trenerem,
 • kursy pierwszej pomocy.
 • Dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Zależy nam, aby rozwój Państwa dzieci przebiegał harmonijnie. W związku z tym w przedszkolu „Mini College” prowadzimy zajęcia.
  • pozwalające wdrożyć nawyki higienicznej nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
  • muzyczne i rytmiczne,
  • poznawania pojęć z najbliższego otoczenia, rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
  • ruchowe, pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  • plastyczne, wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp.
  • zabawowe, rozwijające sferę poznawczą dziecka,
  • językowe, pozwalające opanować podstawy języków obcych.

Naszym celem jest odkrywanie u dzieci talentów: muzycznych, plastycznych, matematycznych, językowych oraz innych. Dlatego też chcemy zaproponować konsultacje z psychologiem i logopedą, dzięki którym zostaną wyznaczone kierunki indywidualnej pracy z dzieckiem.

 

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną

Kadrę Niepublicznego przedszkola „Mini College” stanowią kreatywni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą nad dziećmi. To  ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją, posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Priorytetem nauczycieli jest ciągły rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych oraz studiach podyplomowych. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy, który korzystnie wpływa na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Przekłada to się także na charakter i specyfikę zajęć w przedszkolu, czyniąc je za każdym razem ciekawszymi, bogatszymi i bardziej interesującymi dla wychowanków. W takim miejscu dzieci czują się bezpiecznie i chętnie przychodzą do przedszkola.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta:

W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi. Dzieci, które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych, organizowanych co roku w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zwiedzają wówczas przedszkole, poznają wychowawców, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.

W każdym półroczu zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, które pozwalają lepiej poznać placówkę, metody pracy nauczycieli, dają możliwość obserwacji swojego dziecka podczas zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej i kontaktów z rówieśnikami.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na realizacji podstawy programowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole, a także realizacji programów autorskich. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w szkole podstawowej.

W Mini College dbamy wspieranie mocnych stron dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych wychowanków, minimalizowanie zaburzeń zachowań, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Przedszkole ściśle współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Oferta przedszkola: 

 • zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEiN,
 • zajęcia naukowe,
 • język angielski każdego dnia,
 • karate,
 • rytmika,
 • dogoterapia,
 • logopedia grupowa, badania przesiewowe,
 • zajęcia karate,
 • warsztaty kulinarne,
 • bajkoterapia,
 • warsztaty malarskie i muzyczne,
 • opieka psychologa,
 • wsparcie specjalistów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy również inne zajęcia dodatkowe np.:

 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • sensoplastyka,
 • lektorat z języków obcych,
 • robotyka,
 • inne

 Realizacja programu „Naukowe przedszkole” – dziecięca ciekawość i potrzeba uczynienia świata bardziej przewidywalnym z pewnością napędza je do badania i wyciągania wniosków z własnych doświadczeń oraz do tworzenia teorii. Jednak pozostawione samym sobie nie są w stanie rozwinąć swojego potencjału. Dzieci potrzebują wskazówek i struktur, które przełożą ich naturalną ekspresyjną ciekawość i aktywność w bardziej naukową. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko wyposażone jest w odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowa, dedykowane do konkretnych zajęć. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat. Efektem realizacji Programu jest wzbogacanie wiedzy o świecie, nabywanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu. Dzieci spontaniczne i aktywnie mają badać i odkrywać rzeczywistość, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

Język angielski każdego dnia – model edukacyjny „English Every Day” wykorzystuje autentyczne materiały dla dzieci uczących się języka angielskiego jako swojego ojczystego oraz zestaw ćwiczeń towarzyszących, których celem głównym jest wzmocnienie umiejętności globalnego rozumienia historyjek obrazkowych wspomaganych dźwiękiem. Ćwiczenia wspomagające zrozumienie historyjek obrazkowych pozwalają dzieciom na pracę z tekstem składającym się z wyrazów dzieciom nieznanym. Proces zrozumienia globalnego wspomaga nauczyciel wykorzystując ilustracje, interaktywne zadania, piosenki, stosowne dźwięki gry i zabawy. Dzięki połączeniu wielu kanałów edukacyjnych, percepcja dzieci przebiega wielokanałowo, angażując je fizycznie i umysłowo w proces kształcenia. Historyjka obrazkowa zawiera morał, który powoduje, że dzieci angażują się emocjonalnie. Przyjazne doświadczenia i codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim w przedszkolu stanowią fundament do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Dogoterapia doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje. Dzieci w sposób naturalny podążają za psem, okazują mu zainteresowanie, to niezawodna formuła przyciągania uwagi przedszkolaków. Dzięki takiej zabawie, realizujemy cele terapii ukierunkowane na indywidualne potrzeby podopiecznych. Zajęcia mają formę pokazów i zabaw, które zachęcają dzieci do aktywnego udziału.  Dla wielu maluchów bliski kontakt z psem jest też nowym, życiowym doświadczeniem. Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów.

Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością.
Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.

Profilaktyka logopedyczna to szereg działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom mowy. Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. Mając na uwadze, że mowa jest aktem ruchowym uwarunkowanym prawidłowym oddychaniem, wykorzystaniem głosu, sprawnością narządów artykulacyjnych oraz sprawnością w zakresie słuchu fonematycznego, gwarantującego odpowiednie brzmienie dźwięków mowy, program został skonstruowany tak, by oscylować przede wszystkim wokół kształtowania i usprawniania właśnie tych umiejętności. Dzieci wdrażane są twórczej aktywności słownej, praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, a wszystko to podczas dobrej zabawy.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Bajkoterapia – pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia dzieciom radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że najmłodszym łatwiej rozumieć świat.

Warsztaty kulinarne – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych, prowadzimy zajęcia na temat zdrowej diety, aby już od najmłodszych lat dzieci wiedziały, jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić aktywny styl życia. Zajęcia kulinarne pozwalają nauczyć dzieci bezpiecznego krojenia warzyw i owoców, wzbudzają ciekawość, poszerzają wiedzę i kreatywność. Przedszkolaki mogą poznawać różne tajemnice kuchni, przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, dotykać, wąchać i smakować, bawić się kolorem i kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię i fantazję.  Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw, a dodatkowo uczą właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. 

Warsztaty plastyczne – budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresję dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, siły sprawczej, przez co staje się zdolne do rozwoju Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę. Poza tym zajęcia plastyczne doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie. Przeżycia pojawiające się w czasie tworzenia mogą być motywacją do podejmowania dalszych wysiłków.

Czesne: 550 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6:30 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


AgnieszkaAngielskaDyrektor: mgr Agnieszka Angielska

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Pedagogika specjalna – logopedia

W codziennej pracy wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności z kursów, szkoleń, webinarów. Życzliwa, otwarta, kreatywna, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje. Stwarzająca przestrzeń do działania oraz podążająca za dzieckiem. Działająca w myśl maksymy Owidiusza „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając”.


Kasia LipaNauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Nauczyciel: mgr Katarzyna Woś

Nauczyciel wychowania przedszkolnego z dużym doświadczeniem zawodowym .W swojej pracy skupia się głównie na wychowaniu dzieci na ludzi otwartych, szanujących siebie i otoczenie. Praca sprawia jej dużo satysfakcji i spełnienia zawodowego.

 

 


A Szczerba900pxNauczyciel: mgr Agnieszka Szczerba 

Jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi od zawsze była jej pasją a ich śmiech największą nagrodą.

Jest osobą pogodną i cierpliwą co jest niezbędne w pracy z dziećmi. Łatwo nawiązuję kontakty z najmłodszymi. Pragnie aby każde dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i bezpieczne.

 


Nauczyciel: mgr Agnieszka Szczepanik1 pani4

Zdobyła tytuł magistra pedagogiki o specjalności Edukacja przez sztukę na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła kurs logopedyczny o tematyce „Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Rozwinęła swoje umiejętności artystyczne poprzez kurs Decoupage oraz kurs plastyczny „Nie tylko pędzlem”. Jest osobą cierpliwą, troskliwą, pogodną, odpowiedzialną, pomocną, kreatywną oraz szybko nawiązującą kontakt z dziećmi. 

W wolnych chwilach poświęca się czytaniu książek oraz swojemu hobby – robieniu biżuterii. Bardzo lubi pracować z dziećmi, ta praca sprawia jej wiele radości. Pragnie ciągle się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, aby jej praca z dziećmi była w pełni efektywna.

 


Krysia PielakNauczyciel: mgr Krystyna Pielak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykształcenie jej wzbogacają liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy z dziećmi. Za główny cel swojej pracy uznaje rozbudzanie w dzieciach ciekawości świata. Osoba troskliwa, serdeczna i opiekuńcza. Wrażliwa na potrzeby dzieci. Odznacza się cierpliwością, kreatywnością. Doskonale komunikuje się z dziećmi a przebywanie z nimi daje jej dużo radości i satysfakcji. Zainteresowania: taniec, prace manualne, gotowanie.

 


Justyna PomianowskaNauczyciel: mgr Justyna Pomianowska

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. Ponadto studentka studiów podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Zdobyła również kwalifikację w zakresie zawodu terapeuty zajęciowego. Posiada kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy i metod wspomagania nauczania. Jest osobą cierpliwą, wrażliwą na potrzeby innych. Uwielbia czytać książki. Kocha zwierzęta. Praca z dziećmi daje jej wielką radość i satysfakcję zawodową. Pragnie przekazywać najmłodszym wiedzę poprzez zabawę i praktyczne działanie.

 


Agnieszka Konwa LiebrechtNauczyciel: mgr Agnieszka Konwa-Liebrecht

Magister Biologii, studia ukończyła na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecne UJK). Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wydziale Pedagogicznym.
Ciepły i cierpliwy nauczyciel, spełniający się w tej najbardziej szlachetnej i wdziecznej pracy z dziećmi.

„Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

Robert Fulghum


Ela CyganNauczyciel: mgr Elżbieta Cygan 

Jestem absolwentką studiów magisterskich o specjalności Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Obecnie studiuję na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Ukończyłam również certyfikowany 3 – modułowy kurs „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”, uprawniający do rozpoczęcia ścieżki doskonalenia w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Ponadto ukończyłam kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” . W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka, staram się wejść w jego świat tak, aby móc lepiej zrozumieć jego potrzeby i uczucia. Jestem osobą ciepłą i serdeczną, dającą swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i możliwość kreatywnego rozwoju.

 


Magdalena KwasniewskaNauczyciel: mgr Magdalena Kwaśniewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunku Logopedia przedszkolna i szkolna. Praca z dziećmi jest dla niej przede wszystkim pasją i życiowym marzeniem. Już jako mała dziewczynka chciała zostać nauczycielem. Dla swoich przedszkolaków stara się być nie tylko nauczycielem, ale również przyjacielem, który wysłucha, pomoże i przytuli.

 


Klaudia NaporaNauczyciel: mgr Klaudia Napora

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność: nauczycielska oraz absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Ciepła, życzliwa i zarażająca uśmiechem osoba, której największą pasją jest praca z dziećmi.

 

 

 

 


Karolina KopaczNauczyciel: mgr Karolina Kopacz

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności: 1. Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i pracy socjalnej 2. Praca socjalna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Przygotowania Pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pełniąc rolę aktora i animatora kultury w Agencji Artystycznej. Charakteryzuje ją kreatywność, cierpliwość, zaangażowanie oraz ciepłe, serdeczne i otwarte podejście do dzieci. Praca z dziećmi przynosi jej mnóstwo radości i satysfakcji ale także wiele ją uczy. Dołoży wszelkich starań, by dzieci w jej grupie były szczęśliwe i prawidłowo się rozwijały. Ogromne znaczenie ma dla niej budowanie dobrych relacji w grupie oraz stworzenie takiej przestrzeni, by dzieci czuły się bezpiecznie. Edukację chce opierać na ciekawych i interesujących metodach i formach. W swojej pracy pragnie być nie tylko pedagogiem, ale także przyjacielem, który wesprze w codziennych zmaganiach z otaczającym światem. Dołoży wszelkich starań, by dzieci czuły się szczęśliwe i radosne, a największą nagrodą będzie dla Niej ich uśmiech.
 
 

Agnieszka RojekNauczyciel: mgr Agnieszka Rojek

Absolwentka studiów magisterskich  kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji elementarnej – wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Od najmłodszych lat wiedziała, że chce zostać nauczycielką (to ona zawsze nią była
w dziecięcych zabawach w szkołę), dlatego też wybrała taki kierunek studiów.

Jest  osobą cierpliwą, empatyczną  i odpowiedzialną. Dla przedszkolaków stara się być ciocią Agą, która zawsze przytuli i pomoże w trudnych chwilach.

Jej najważniejszym celem jest stworzenie dzieciom atmosfery pełnej ciepła, bezpieczeństwa i radości, dzięki którym ich rozwój będzie mógł przebiegać najlepiej, jak to tylko jest możliwe. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji, a każdy dziecięcy uśmiech i zadowolenie staje się dla niej motywacją do działania.

,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat’’.

                                                                                                                           Janusz Korczak


Nauczyciel: mgr Angelika Wilczkowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Jestem osobą ciepłą, uśmiechniętą, bardzo pogodną, dlatego też uwielbiam sprawiać uśmiech na twarzach dzieci. Swoją edukację skierowałam w tym kierunku nie bez powodu, ponieważ bycie w tym miejscu – jako nauczyciel, było od zawsze moim marzeniem. W kontaktach z najmłodszymi czuję się najlepiej, moje działania są pełne pasji i zaangażowania. Staram się okazywać życzliwość każdemu małemu człowiekowi, do wszystkich podchodzić sprawiedliwie, wysłuchiwać ich potrzeb i realizować je w zrównoważony sposób. Chcę być dla dzieci nie tylko nauczycielem, ale także przyjacielem, pragnę im pomagać i wspierać. Moim głównym zadaniem jest jednak  dokładne poznanie każdego dziecka, wysłuchanie i zrozumienie jego indywidualnych potrzeb, poznanie umiejętności oraz zainteresowań, aby w procesie edukacji móc wkładać w swoje działania całe serce i dbać o prawidłowy rozwój każdego z nich.

 


Nauczyciel: mgr Aleksandra Rokicka

Pedagog, terapeuta, nauczyciel. Absolwentka studiów na kierunku Pedagogika o specjalności rewalidacja z terapią pedagogiczną oraz kierunku Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest osobą życzliwą, ciepłą, pełną empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka. Szybko nawiązuje kontakt z dziećmi i chętnie z nimi pracuje. W wolnych chwilach poświęca się czytaniu książek. Dla dzieci stara się być wzorem ale też „ osobą, która wysłucha i przytuli”.
„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”.  Janusz Korczak.

 


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: Magdalena Raczyńska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog. Absolwentka studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim. Osoba kreatywna uśmiechnięta, pogodna, ciepła, uwielbia przebywać z najmłodszymi. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję, z nimi czuje się najlepiej. W wolnych chwilach najchętniej sięga po książki. Dla dzieci chce być nie tylko nauczycielem ale też przyjacielem, pragnie ich wspierać, rozwijać, motywować i sprawiać aby czuły się szczęśliwe, radosne i chętnie poznawały świat który poznają razem z nią w przedszkolu. Pragnie poznać potrzeby i umiejętności każdego dziecka i pomoc mu je rozwijać. 

 

 

 


Nauczyciel: Marta Mincha

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika – specjalność: wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.
Ukończyła również Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną „Pomerania” filia w Starachowicach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o specjalności: opiekuńczo – wychowawczej.
Chcąc lepiej zrozumieć potrzeby dzieci, obecnie studiuje również Pedagogikę Specjalną.

Praca z dziećmi to nie tylko wyuczony zawód, to przede wszystkim życiowa pasja i spełnienie marzeń. W kontakcie z dziećmi jestem kreatywna, cierpliwa i empatyczna. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa.


Logopedka:  mgr Izabela Stawczyk-Zaroda

Logopedka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska z logopedią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego oraz studiów podyplomowych: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Oligofrenopedagogika. 

Stale uczestniczy w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje, obecnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku: Pedagogika specjalna- Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Osoba pogodna, energiczna i komunikatywna. Uwielbia kontakt z ludźmi. Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji i radości, ponieważ uczymy się od siebie nawzajem. W wolnym czasie maluje, czyta książki i spaceruje po górach.