Naukowe Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mini College w Piekoszowie znajdujące się przy ul. Kochanowskiego 18 wyposażone jest według najwyższych standardów, zapewniając naszym małym wychowankom najlepsze warunki do edukacji i zabawy.

Przestronne i widne sale, dostosowane są do potrzeb także dzieci niepełnosprawnych. Placówka posiada sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci o różnych stopniach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole Mini College jako placówka integracyjna z radością wita zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Edukacja w takiej formie przynosi nie tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również dla dzieci zdrowych. Uczy tolerancji, empatii i życzliwości. Dzięki ścisłej współpracy nauczycieli, psychologa, logopedy i innych specjalistów wypracowane zostały działania wspierające, które przyniosą efekty w dalszej edukacji.

Przedszkole posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. W cenie czesnego są również zajęcia z rytmiki, dogoterapii oraz karate.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta Przedszkola w Piekoszowie:

 • W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi. Dzieci, które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych, organizowanych co roku w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zwiedzają wówczas przedszkole, poznają wychowawców, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.W każdym półroczu zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, które pozwalają lepiej poznać placówkę, metody pracy nauczycieli, dają możliwość obserwacji swojego dziecka podczas zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej i kontaktów z rówieśnikami.Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na realizacji podstawy programowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole, a także realizacji programów autorskich. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w szkole podstawowej.W Mini College dbamy wspieranie mocnych stron dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych wychowanków, minimalizowanie zaburzeń zachowań, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Przedszkole ściśle współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.Oferta przedszkola: 
  • zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEiN,
  • zajęcia naukowe,
  • język angielski każdego dnia,
  • karate,
  • rytmika,
  • dogoterapia,
  • logopedia grupowa, badania przesiewowe,
  • zajęcia karate,
  • warsztaty kulinarne,
  • bajkoterapia,
  • warsztaty malarskie i muzyczne,
  • opieka psychologa,
  • wsparcie specjalistów.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy również inne zajęcia dodatkowe np.:

  • zajęcia taneczne,
  • zajęcia sportowe,
  • sensoplastyka,
  • lektorat z języków obcych,
  • robotyka,
  • inne

   Realizacja programu „Naukowe przedszkole” – dziecięca ciekawość i potrzeba uczynienia świata bardziej przewidywalnym z pewnością napędza je do badania i wyciągania wniosków z własnych doświadczeń oraz do tworzenia teorii. Jednak pozostawione samym sobie nie są w stanie rozwinąć swojego potencjału. Dzieci potrzebują wskazówek i struktur, które przełożą ich naturalną ekspresyjną ciekawość i aktywność w bardziej naukową. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko wyposażone jest w odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowa, dedykowane do konkretnych zajęć. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat. Efektem realizacji Programu jest wzbogacanie wiedzy o świecie, nabywanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu. Dzieci spontaniczne i aktywnie mają badać i odkrywać rzeczywistość, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

  Język angielski każdego dnia – model edukacyjny „English Every Day” wykorzystuje autentyczne materiały dla dzieci uczących się języka angielskiego jako swojego ojczystego oraz zestaw ćwiczeń towarzyszących, których celem głównym jest wzmocnienie umiejętności globalnego rozumienia historyjek obrazkowych wspomaganych dźwiękiem. Ćwiczenia wspomagające zrozumienie historyjek obrazkowych pozwalają dzieciom na pracę z tekstem składającym się z wyrazów dzieciom nieznanym. Proces zrozumienia globalnego wspomaga nauczyciel wykorzystując ilustracje, interaktywne zadania, piosenki, stosowne dźwięki gry i zabawy. Dzięki połączeniu wielu kanałów edukacyjnych, percepcja dzieci przebiega wielokanałowo, angażując je fizycznie i umysłowo w proces kształcenia. Historyjka obrazkowa zawiera morał, który powoduje, że dzieci angażują się emocjonalnie. Przyjazne doświadczenia i codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim w przedszkolu stanowią fundament do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

  Dogoterapia doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje. Dzieci w sposób naturalny podążają za psem, okazują mu zainteresowanie, to niezawodna formuła przyciągania uwagi przedszkolaków. Dzięki takiej zabawie, realizujemy cele terapii ukierunkowane na indywidualne potrzeby podopiecznych. Zajęcia mają formę pokazów i zabaw, które zachęcają dzieci do aktywnego udziału.  Dla wielu maluchów bliski kontakt z psem jest też nowym, życiowym doświadczeniem. Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów.

  Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością.
  Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.

  Profilaktyka logopedyczna to szereg działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom mowy. Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. Mając na uwadze, że mowa jest aktem ruchowym uwarunkowanym prawidłowym oddychaniem, wykorzystaniem głosu, sprawnością narządów artykulacyjnych oraz sprawnością w zakresie słuchu fonematycznego, gwarantującego odpowiednie brzmienie dźwięków mowy, program został skonstruowany tak, by oscylować przede wszystkim wokół kształtowania i usprawniania właśnie tych umiejętności. Dzieci wdrażane są twórczej aktywności słownej, praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, a wszystko to podczas dobrej zabawy.

  Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

  Bajkoterapia – pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia dzieciom radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że najmłodszym łatwiej rozumieć świat.

  Warsztaty kulinarne – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych, prowadzimy zajęcia na temat zdrowej diety, aby już od najmłodszych lat dzieci wiedziały, jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić aktywny styl życia. Zajęcia kulinarne pozwalają nauczyć dzieci bezpiecznego krojenia warzyw i owoców, wzbudzają ciekawość, poszerzają wiedzę i kreatywność. Przedszkolaki mogą poznawać różne tajemnice kuchni, przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, dotykać, wąchać i smakować, bawić się kolorem i kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię i fantazję.  Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw, a dodatkowo uczą właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. 

  Warsztaty plastyczne – budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresję dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, siły sprawczej, przez co staje się zdolne do rozwoju Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę. Poza tym zajęcia plastyczne doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie. Przeżycia pojawiające się w czasie tworzenia mogą być motywacją do podejmowania dalszych wysiłków.

Czesne: 300 zł

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych
i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
12:00 – 12:30 obiad;
12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne
z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

 

Dyrektor: mgr Małgorzata Miśkiewicz

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta. Magister wychowania przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Nauczyciel akademicki.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz organizację i zarządzanie oświatą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych.

Ukończone kursy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych
 2. Komunikacja Alternatywna
 3. Wybrane metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 4. Zabawy sensoryczne
 5. Metoda Marii Montessori w edukacji
 6. Inteligencje Wielorakie w codziennej pracy z dzieckiem
 7. Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się
 8. Nauka czytania – metoda stymulacji rozwoju
 9. Alternatywne formy terapii muzyka – plastyka – śmiech
 10. Kierownik wypoczynku.

Jako dyrektor organizuje pracę w przedszkolu, dba o wysoki standard nauczania i wychowania oraz optymalne warunki do rozwoju poprzez wielozmysłowe poznawanie świata. Dużą uwagę przykłada do indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz stosowania zróżnicowanych metod nauczania.


Kasia LipaNauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Agnieszka SkalbaniaNauczyciel: mgr Agnieszka Czechowicz

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Ukończyła studia podyplomowe o specjalności; Oligofrenopedagogika i metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Integracja Sensoryczna. Posiada kurs wychowawców kolonii oraz kierowników wypoczynku. Od 2000 roku należy do Związku Harcerstwa Polskiego, od kilku lat instruktorka harcerska przynależąca do Hufca ZHP Radom-miasto. Jest osobą cierpliwą, odpowiedzialną, troskliwą i uwielbiającą dzieci. Największą nagrodą dla niej jest uśmiech dziecka.
Zainteresowania: podróżowanie, fotografowanie oraz czytanie książek.

 

 


Nauczyciel współorganizujący kształcenie: mgr Karolina Kowalska 

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku filologia polska spec. nauczycielska oraz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W celu poszerzenia wiedzy i umiejętności systematycznie biorę udział w szkoleniach, warsztatach i kursach np. kurs bajkoterapii czy szkolenie „Pierwsza diagnoza dziecka. Jak rozpoznać niepokojące sygnały w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?” W pracy z dziećmi uwzględniam przede wszystkim indywidualność i odrębność każdego dziecka, a co za tym idzie dostosowuję działania wychowawcze. Posiadam dużą wrażliwość i empatię względem potrzeb dzieci i problemów, które zgłaszają. Za główny cel swojej pracy uznaję rozbudzanie w dzieciach ciekawości świata. Jestem osobą troskliwą, opiekuńczą i wyrozumiałą. Odznaczam się cierpliwością i kreatywnością. Doskonale komunikuję się z dziećmi, a przebywanie z nimi daje mi dużo radości i satysfakcji.

 


Anna SikoraNauczyciel: mgr Anna Sikora

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia oraz studiów podyplomowych na kierunku : Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii. W dalszym ciągu podnoszę swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach oraz kursach. Jestem osobą komunikatywną, otwartą oraz obowiązkową. Prywatnie jestem mamą 2 dzieci:  dzięki nim odkryłam , że praca w przedszkolu  jest tym, czym pragnę się zajmować. 

 

 

 


Joanna ŚwierczNauczyciel: mgr Joanna Świercz

Absolwentka studiów magisterskich Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego na  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W trakcie studiów podyplomowych w zakresie Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Praca z dziećmi sprawia mi satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.

 


Gosia PalaczNauczyciel: mgr Małgorzata Palacz

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego pracuję od 2015 r. W pracy najważniejszy dla mnie jest kontakt z dzieckiem Metody pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W swojej pracy pogłębiam swoją wiedzę poprzez udział w różnych szkoleniach.

Moje motto życiowe:

„Bierz z życia to co najlepsze i nie oglądaj się za siebie”

 


Nauczyciel: mgr Luiza Kałuzińska

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Moją specjalnością pierwszego stopnia jest Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną, natomiast studia magisterskie ukończyłam na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Dzięki praktykom, organizowanym przez uczelnię, miałam możliwość nabycia doświadczenia w pracy z dziećmi.

Jestem osobą odpowiedzialną, troskliwą i opiekuńczą. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję.

 

 

 


Nauczyciel: mgr Sylwia Cisowska

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Biologia oraz studiów podyplomowych: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Przez ostatnich 10 lat pracowałam jako nauczyciel przedszkola w Warszawie. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia podnoszące moje kwalifikacje. Jestem osobą odpowiedzialną, wesołą i otwartą na kontakt z drugim człowiekiem.

 

 


Nauczyciel: mgr Emilia Pawłowska

 

Absolwentka Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Jestem nauczycielem posiadającym kilkuletnie doświadczenie w pracy zarówno w przedszkolu jak i szkole. Od 2018 r. jestem czynnym wychowawcą kolonijnym. Nieustannie się dokształcam podnosząc swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach min.: biblioterapia i bajkoterapia, Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, inteligencje wielorakie w przedszkolu i szkole, metoda kolorowych dźwięków i wiele innych. Staram się angażować dzieci w życie społeczne i kulturalne poprzez udział w wielu akcjach. Praca w przedszkolu to dla mnie ogromna przygoda i możliwość odkrywania razem z dziećmi nowych i ciekawych rzeczy. Staram się rozbudzać w moich przedszkolakach ciekawość poznawczą i twórcze działanie.