piekoszowPierwsze, modelowe naukowe przedszkole,  funkcjonujące z dużym powodzeniem od marca 2014 roku  w Piekoszowie. Wówczas to placówka po raz pierwszy uzyskała wpis do prowadzonej przez Wójta Gminy Piekoszów ewidencji placówek niepublicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym oraz trendom współczesnej edukacji opracowaliśmy „Program integracyjny”, wyposażyliśmy placówkę w odpowiedni sprzęt i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, stworzyliśmy warunki do prowadzenia indywidualnej terapii poprzez integrację sensoryczną. Efektem podjętych działań było przekształcenie przedszkola w placówkę integracyjną 19 września 2014 r.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu i szerzej spojrzeć na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Tworzy warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie. W Mini College dzieci traktuje się indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości i potrzeb. Budujemy, we współpracy z rodzicami, w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.

To właśnie w Piekoszowie został wdrożony po raz pierwszy  innowacyjny program „Naukowe przedszkole”, polegający na prowadzeniu zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Został on objęty  patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia naukowe, prowadzone są cyklicznie, raz w tygodniu. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w   specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko otrzymuje odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowca, dedykowane do konkretnych zajęć. Najczęściej w pracach badawczych wykorzystywane są narzędzia takie jak:  miarki, pęsety, lupy, mikroskopy, pojemniki z miarkami, magnesy, realne przedmioty, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne, kolorowe tablice, plansze – za pomocą których dzieci mają możliwość, w jak najodpowiedniejszy dla nich sposób, poznać dane zagadnienie. Dzieci wykonują również wiele ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez wychowanków w czasie tych zajęć, mogą stać się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz  radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat.

To nowatorskie działanie zyskało zainteresowanie i aprobatę Kuratorium Oświaty w Kielcach, które zamieściło na swojej stronie internetowej opis naszych działań w dziale „Dobre praktyki”, mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Religia
 • Dogoterapia (1 raz w miesiącu)
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 200 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych
i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
12:00 – 12:30 obiad;
12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne
z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

 

Dyrektor: mgr Małgorzata Miśkiewicz

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta. Magister wychowania przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Nauczyciel akademicki.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz organizację i zarządzanie oświatą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych.

Ukończone kursy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych
 2. Komunikacja Alternatywna
 3. Wybrane metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 4. Zabawy sensoryczne
 5. Metoda Marii Montessori w edukacji
 6. Inteligencje Wielorakie w codziennej pracy z dzieckiem
 7. Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się
 8. Nauka czytania – metoda stymulacji rozwoju
 9. Alternatywne formy terapii muzyka – plastyka – śmiech
 10. Kierownik wypoczynku.

Jako dyrektor organizuje pracę w przedszkolu, dba o wysoki standard nauczania i wychowania oraz optymalne warunki do rozwoju poprzez wielozmysłowe poznawanie świata. Dużą uwagę przykłada do indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz stosowania zróżnicowanych metod nauczania.


Nauczyciel: mgr Agnieszka Wilczkowska

kadra Agnieszka WilczkowskaAbsolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogicznym o specjalności: Pedagogika opiekuńcza z logopedią szkolną na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

W ciągu ostatnich lat zdobywała doświadczenie jako nauczyciel oraz wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

Osoba, troskliwa, serdeczna i opiekuńcza. Wrażliwa na potrzeby dzieci. Odznacza się cierpliwością, a przebywanie z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji. Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych synów.
Swoją wiedzę rozwija i ubogaca szkoleniami i kursami z zakresu rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczestniczyła w szkoleniu nt.: „Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowej” oraz kursie „Integracja sensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Pomaga dzieciom, które mają trudności z zakresu logopedii. W swojej codziennej pracy z dziećmi kieruje się mottem Janusza Korczaka, „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”.


 

Nauczyciel: mgr Aneta Marszałek

Marszałek AnetaAbsolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z wykształceniem wyższym magisterskim w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym. Praca z dziećmi jest tym, co zawsze pragnęłam robić w życiu. Daje mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Dobro dziecka jest dla mnie wartością nadrzędną. Uwielbiam szczerość małych dzieci. Gdy słyszę jak się wypowiadają, zapamiętują, choćby najmniejszą rzecz, uśmiechają, jest to dla mnie natychmiastowa informacja zwrotna, że to co robię ma sens. W pacy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka, staram się wejść w jego świat, aby móc lepiej zrozumieć jego potrzeby i uczucia. Ta praca daje mi siłę i napęd do życia.
,,Dziecko ma prawo być sobą.
Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci- są ludzie”.
Janusz Korczak.

 

 


Nauczyciel: mgr Edyta Makuch

Absolwentka historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wszechnicy Świętokrzyskiej, a także Administracji samorządowej i państwowej w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Nauczyciel z doświadczeniem zawodowym w pracy w przedszkolu. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcję zawodową. Pragnę przekazywać wiedzę najmłodszym poprzez zabawę, a także dawać im możliwość kreatywnego rozwoju. Ważne jest dla mnie, aby każde dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i bezpieczne. Chcę wspierać dzieci w drodze do samodzielności, a także pomagać im w każdej sytuacji. Największą nagrodą jest dla mnie uśmiech podopiecznych.

„Dziecko jest chodzącym cudem,
jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”

ks. Phil Bosmans


Nauczyciel  mgr Joanna Marzec

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jestem absolwentką studiów magisterskich o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza ukończonych na Uniwersytecie Humanistyczno– Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych o kierunku: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w klasach 1-3 w szkole podstawowej.

Praca z dziećmi daje mi dużo radości i możliwość zastosowania nabytej wiedzy w praktyce.
Za cel stawiam sobie, ciągłe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia, tak aby jak najlepiej opiekować się dziećmi, rozwijać ich zainteresowania i spełniać się w pracy zawodowej.

Pragnę, aby wszystkie dzieci w przedszkolu czuły się szczęśliwe i bezpieczne.
W swojej pracy, staram się każde dziecko poznać indywidualnie i dostosować metody i formy nauczania zgodne z jego rozwojem.