Naukowe Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mini College w Piekoszowie znajdujące się przy ul. Kochanowskiego 18 wyposażone jest według najwyższych standardów, zapewniając naszym małym wychowankom najlepsze warunki do edukacji i zabawy.

Przestronne i widne sale, dostosowane są do potrzeb także dzieci niepełnosprawnych. Placówka posiada sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci o różnych stopniach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole Mini College jako placówka integracyjna z radością wita zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Edukacja w takiej formie przynosi nie tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również dla dzieci zdrowych. Uczy tolerancji, empatii i życzliwości. Dzięki ścisłej współpracy nauczycieli, psychologa, logopedy i innych specjalistów wypracowane zostały działania wspierające, które przyniosą efekty w dalszej edukacji.

Przedszkole posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. W cenie czesnego są również zajęcia z rytmiki, dogoterapii oraz karate.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta Przedszkola w Piekoszowie:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Religia
 • Dogoterapia (1 raz w miesiącu)
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 200 zł

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych
i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
12:00 – 12:30 obiad;
12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne
z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

 

Dyrektor: mgr Małgorzata Miśkiewicz

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta. Magister wychowania przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Nauczyciel akademicki.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz organizację i zarządzanie oświatą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych.

Ukończone kursy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych
 2. Komunikacja Alternatywna
 3. Wybrane metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 4. Zabawy sensoryczne
 5. Metoda Marii Montessori w edukacji
 6. Inteligencje Wielorakie w codziennej pracy z dzieckiem
 7. Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się
 8. Nauka czytania – metoda stymulacji rozwoju
 9. Alternatywne formy terapii muzyka – plastyka – śmiech
 10. Kierownik wypoczynku.

Jako dyrektor organizuje pracę w przedszkolu, dba o wysoki standard nauczania i wychowania oraz optymalne warunki do rozwoju poprzez wielozmysłowe poznawanie świata. Dużą uwagę przykłada do indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz stosowania zróżnicowanych metod nauczania.


Agnieszka SkalbaniaNauczyciel: mgr Agnieszka Czechowicz

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Ukończyła studia podyplomowe o specjalności; Oligofrenopedagogika i metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Integracja Sensoryczna. Posiada kurs wychowawców kolonii oraz kierowników wypoczynku. Od 2000 roku należy do Związku Harcerstwa Polskiego, od kilku lat instruktorka harcerska przynależąca do Hufca ZHP Radom-miasto. Jest osobą cierpliwą, odpowiedzialną, troskliwą i uwielbiającą dzieci. Największą nagrodą dla niej jest uśmiech dziecka.
Zainteresowania: podróżowanie, fotografowanie oraz czytanie książek.

 

 

 


Nauczyciel współorganizujący kształcenie: mgr Karolina Kowalska 

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku filologia polska spec. nauczycielska oraz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W celu poszerzenia wiedzy i umiejętności systematycznie biorę udział w szkoleniach, warsztatach i kursach np. kurs bajkoterapii czy szkolenie „Pierwsza diagnoza dziecka. Jak rozpoznać niepokojące sygnały w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?” W pracy z dziećmi uwzględniam przede wszystkim indywidualność i odrębność każdego dziecka, a co za tym idzie dostosowuję działania wychowawcze. Posiadam dużą wrażliwość i empatię względem potrzeb dzieci i problemów, które zgłaszają. Za główny cel swojej pracy uznaję rozbudzanie w dzieciach ciekawości świata. Jestem osobą troskliwą, opiekuńczą i wyrozumiałą. Odznaczam się cierpliwością i kreatywnością. Doskonale komunikuję się z dziećmi, a przebywanie z nimi daje mi dużo radości i satysfakcji.

 

 


Anna SikoraNauczyciel: mgr Anna Sikora

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia oraz studiów podyplomowych na kierunku : Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii. W dalszym ciągu podnoszę swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach oraz kursach. Jestem osobą komunikatywną, otwartą oraz obowiązkową. Prywatnie jestem mamą 2 dzieci:  dzięki nim odkryłam , że praca w przedszkolu  jest tym, czym pragnę się zajmować. 

 

 

 


Joanna ŚwierczNauczyciel: mgr Joanna Świercz

Absolwentka studiów magisterskich Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego na  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W trakcie studiów podyplomowych w zakresie Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Praca z dziećmi sprawia mi satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.

 

 


Gosia PalaczNauczyciel: mgr Małgorzata Palacz

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego pracuję od 2015 r. W pracy najważniejszy dla mnie jest kontakt z dzieckiem Metody pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W swojej pracy pogłębiam swoją wiedzę poprzez udział w różnych szkoleniach.

Moje motto życiowe:

„Bierz z życia to co najlepsze i nie oglądaj się za siebie”

 

 


Nauczyciel: mgr Luiza Kałuzińska

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Moją specjalnością pierwszego stopnia jest Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną, natomiast studia magisterskie ukończyłam na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Dzięki praktykom, organizowanym przez uczelnię, miałam możliwość nabycia doświadczenia w pracy z dziećmi.

Jestem osobą odpowiedzialną, troskliwą i opiekuńczą. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję.