To już nie tylko Naukowe Przedszkole, ale Naukowe Przedszkole Integracyjne.

Każde dziecko jest dla nas ważne. Dokładamy wszelkich starań, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Zapewniamy indywidualny, wszechstronny rozwój dzieciom zdrowym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uwzględniając ich możliwości rozwojowe i potrzeby. Realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie. Naszą ambicją jest tworzenie przedszkola na miarę XXI wieku, które jest innowacyjne i skuteczne, odpowiadające na potrzeby naszych dzieci. Zapewniamy wczesną edukację w atmosferze pełnej ciepła i życzliwości. Współdziałamy z Rodzicami w wychowaniu dziecka i stwarzamy optymalne warunki umożliwiające jego pełen rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia.

Nasi wychowankowie akceptują własne ograniczenia i ograniczenia innych ludzi. Zapewniamy, że każde dziecko w Mini College dostaje klucz do zdobywania wiedzy i twórczych poszukiwań oraz inspirację do działania.

 Integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi:

W naszym przedszkolu z radością witamy dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło obopólne korzyści. Uczymy dzieci zdrowe tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

  • zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest: w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia,

  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym prowadzonych przez doświadczonych specjalistów,

  • porad i konsultacji.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej  udziela się we współpracy z rodzicami dziecka.